Take me out to the ball game
by ellie estrada on

 

ABCDEFG

.

MEOWMEOWMEOW

STUVWXYZ

.