3 idiots and 2 adventurers
by ellie estrada on

 

ABCDEFG

.

MEOWMEOWMEOW

STUVWXYZ

.